Üyelik Girişi
Site Menüsü

Cerrahi Tedavi

 

CERRAHİ TEDAVİ

Kanserli dokunun ameliyatla çıkartılmasıdır. Bu özellikle diğer organlara yayılmamış kanserlerde oldukça değerli bir yöntemdir. Kemik ve yumuşak doku sarkomlarında başlıca 4 tip cerrahi tedavi vardır; 

Birinci tedavi yöntemi; kanser dokusunun vücuttan kazınarak çıkartılmasıdır. Bu yöntem genellikle tümörün o bölgede tekrar çıkmasına yol açar.

İkinci tedavi yöntemi; kanserli dokunun sağlam doku sınırına çok yakın bölgeden çıkarılmasıdır. Aynı şekilde bu yöntemde geride kalan kanserli hücre artıkları nedeni ile sık olarak tekrarlama riski arz eder.

Üçüncü tedavi yöntemi; kanserli dokunu çevresinde bir miktar sağlıklı doku bırakılarak vücutta her hangi bir kanserli doku kalmadan çıkartılmasıdır.

Dördüncü tedavi yöntemi; kanserli doku (kol ya da bacak) vücuttan amputasyon dediğimiz kesilme sureti ile uzaklaştırılır.Günümüzde kanserlerin büyük çoğunluğunu geniş rezeksiyon dediğimiz üçüncü yöntemle tedavi etmekteyiz. Bu hastalığın tekrarlamaması için çok önemlidir. Kanserin geniş olarak çıkartılıp çıkartılamadığı patolojik inceleme sonunda, cerrahi sınırlarda tümör bulunmaması ile anlaşılır.

Kanseri almak için yapılan ameliyat­lardan sonra görünümü ya da işlev­leri yeniden eski haline getirme ko­nusunda da önemli gelişmeler kay­dedilmiştir. Örneğin memesi alınan birçok kadında artık deri altındaki kasın gerisine yapay bir protez yer­leştirmek ya da sırt veya alt karın duvarındaki kas ve yağ dokuları (fleb) kullanılarak ‘yeni bir meme’ oluşturmak için ameliyat yapılabil­mektedir. Sonuçlar mükemmel ol­masa da, genellikle büyük ölçüde tatmin edicidir. Anlaşılabilir neden­lerden ötürü memesiz yaşamı güç bulan kadınlar açısından bu işlemler çok önemli psikolojik destek sağla­yabilmektedir.

Bu tür yeniden yapılandırıcı (re­konstrüktif) işlemler genellikle bu alanda son derece uzmanlaşmış cer­rahlar tarafından yapılır ve kimi za­man estetik cerrahlar devreye girer. Estetik cerrahlar meme kanserli bazı hastaların tedavisine katkıda bulu­nurken ağız, boğaz ve yakındaki ya­pıları tutan kansere yönelik büyük ameliyatlardan sonra görünüm ve işlevlerin geri kazandırılmasında da son derece önemli bir rol oynar. Ba­zı rekonstrüktif işlemler tümör çıkar­tılırken uygulanır ve estetik cerrah, tümörü çıkaran cerrahla birlikte çalı­şır. Bir kısmı ise ilk ameliyattan son­ra yapılır.

Rekonstrüktif cerrahilerde kulla­nılan yapay materyellere “protez” adı verilir. Uzuvlarında (ekstremitelerinde) kemik sarkomu gelişen bazı hastalarda kütle çıkarıldıktan sonra yerine protez kemik yerleştirilebilmekte, böylece uzvun kesilmesi (ampütasyon) önlenmektedir.

Palyatif cerrahi
Belirtileri gidermeye yönelik ameli­yatlar da yapılmaktadır. Kimi zaman bu işlemler, kanseri yok etmeye yö­nelik diğer tedavilerle birlikte kulla­nılır.

Bir kütlenin yol açtığı tıkanıklığı gidermek için protez tüpler (ya da stent) yerleştirilebilir. Özofagus (ye­mek borusu) kanseri bulunan hasta­larda bu işlem sıkça uygulanmakta­dır. Karın içindeki tıkanıklıklar kimi zaman köprüleme (baypas) ameliyatlarıyla giderilir. Metastatik tü­mörler nedeniyle kırılan ya da önemli ölçüde zayıflayan kemiklere metal protezler yerleştirilebilir. Böy­lelikle kemik sağlamlığını yeniden kazanır ve hasta uzvunu normal ya da normale yakın şekilde kullanabi­lir. Kimi zaman özofagusu ya da ak­ciğerdeki ana hava geçitlerinden (bronşlar) birini tıkayan tümörlerde delik açmak için lazere başvurulabilir. Gırtlağı ya da larinksi tıkayarak soluma güçlüğüne neden olan tü­mörlerde trakeostomi gerekebilir.

Bazı tümörler omuriliğe bası ya­parak kaslara ulaşan sinirlere zarar verir ve böylelikle bacakta güçsüzlü­ğe yol açar. Bazen tümörün bir beyinsinir cerrahı ya da ortopedi cer­rahı tarafından kısmen de olsa çı­karılmasıyla bu sorun giderilebilir. Meme ve prostat kanseri hastaları­nın bazıları yumurtalıklarının ya da testislerinin çıkartılmasından yarar görebilir; bu işlemlerin birincisine ooforektomi, ikincisine ise orşidektomi adı verilmektedir. Bu kanserler sıklıkla hormonal etkilere duyarlı ol­duklarından, bu hormonların kay­naklarının alınması, tümörde uzun süre devam eden belirgin bir küçül­me sağlayabilir. Son olarak, kimi za­man kütlelerdeki kanamaları kontrol altına almak amacıyla da cerrahi iş­lemler gerçekleştirilir.


Hava Durumu
Anlık
Yarın
9° 1°
Saat